نویسنده = مهرداد آقامحمدعلی کرمانی
تعداد مقالات: 2
1. با استفاده از نظریه مجموعه‌های فازی و طرح آشیانه‌ای

دوره 9، شماره 35، زمستان 1389، صفحه 1-1

مهرداد آقامحمدعلی کرمانی؛ مسعود نصیری


2. مدل‌ بازی رتبه‌ای برای انتخاب تأمین‌کننده در زنجیرة تأمین

دوره 9، شماره 35، زمستان 1389، صفحه 1-1

رسول صدیق‌میرزائی؛ مهرداد آقامحمدعلی کرمانی؛ فرید البرزی