نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. با استفاده از نظریه مجموعه‌های فازی و طرح آشیانه‌ای

دوره 9، شماره 35، زمستان 1389، صفحه 1-1

مهرداد آقامحمدعلی کرمانی؛ مسعود نصیری