نویسنده = �������������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. استانداردسازی پیوست‌های فنی قراردادها در آماد و پشتیبانی ناجا

دوره 13، شماره 51، زمستان 1393، صفحه 105-121

محمود شوقی؛ بهمن خوش مهری؛ شاهین علیزاده بقال