نویسنده = ��������������������� ������
تعداد مقالات: 2
1. ارائه مدلی برای تعیین عوامل مؤثر بر خروج از خدمت خودروهای سبک

دوره 14، شماره 55، زمستان 1394، صفحه 105-119

مرید عباس حسنوند؛ رضا حاجی‌زاده؛ مهراب رامک