نویسنده = ������������ ���������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی چالش های تجاری سازی فناوری و ارائه مدلی جهت راهکارهای مقابله با آن

دوره 14، شماره 52، بهار 1394، صفحه 117-130

محمدرسول رضایی؛ مجید کریمی؛ جهانشاه چرختاب مقدم