نویسنده = �������� �������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی میزان تأثیر روابط رسمی و غیر رسمی سازمانی در تسهیم دانش زنجیره تأمین

دوره 14، شماره 54، پاییز 1394، صفحه 1-22

محمد خدابخشی؛ سجاد شکوهیار؛ فاطمه صمدی امین آباد