نویسنده = �������� �������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثربخشی کنترل داخلی در مالی سازمان خرید یک نهاد دولتی

دوره 16، شماره 62، پاییز 1396، صفحه 43-57

حسن سیفی مورودی؛ حسین عیسایی