نویسنده = �������� ������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش بیمه خودرویی در عملکرد رانندگان ناجا

دوره 15، شماره 58، پاییز 1395، صفحه 27-47

اصغر آقایی؛ محمدعلی اکبری؛ رضا طاهر باوفا