نویسنده = ���������������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدلی جهت شناسایی عوامل مؤثر بر رضایت مشتری از خدمات پس از فروش

دوره 17، شماره 64، بهار 1397، صفحه 73-86

مهناز ابراهیمی صدرآبادی؛ میرمهدی سیداصفهانی؛ محسن اکبرپورشیرازی