نویسنده = �������� ������������ ����������
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی با نقش مدیریت زنجیره تأمین پایدار

دوره 19، شماره 75، زمستان 1399، صفحه 141-168

حاجیه رجبی فرجاد؛ محسن نظری


3. نقش سرمایه اجتماعی در یکپارچگی زنجیره تأمین

دوره 16، شماره 61، تابستان 1396، صفحه 23-39

حاجیه رجبی فرجاد