نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. الزامات بازرسی خرید مواد غذایی در واحدهای آماد و پشتیبانی ناجا(مورد مطالعه: استان خراسان جنوبی)

دوره 16، شماره 63، زمستان 1396، صفحه 1-27

علی اصغر انواری رستمی؛ محمدعلی اکبری؛ محمد حسن بنی اسدی