نویسنده = �������� ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. عوامل کلیدی موفقیت زنجیره تأمین سبز بر عملکرد راهبردی ساپکو

دوره 16، شماره 63، زمستان 1396، صفحه 97-124

حاجیه رجبی فرجاد؛ نیلوفر میرسپاسی؛ علی سامانی نسب