نویسنده = ���������� ���������������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی عوامل کلیدی برای چابکی در صنعت اورهال (تعمیرات اساسی) صنایع شهید زرهرن نزاجا

دوره 17، شماره 66، پاییز 1397، صفحه 103-120

کیانوش بهرامی؛ محمدحسین کریمی گوارشکی