نویسنده = ���������������� �������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی معیارهای چابکی آماد و پشتیبانی ناجا(مطالعه موردی آماد و پشتیبانی ناجا)

دوره 19، شماره 75، زمستان 1399، صفحه 1-23

سید عزیز رفعتی اصل؛ سیده نیلوفر شامرادی