نویسنده = ���������� �������� ������������ ������
تعداد مقالات: 2
1. ارائه مدل پارادایمی زنجیره تأمین آماد و پشتیبانی ناجا

دوره 20، شماره 76، بهار 1400، صفحه 35-53

تقی برزگر وجهی آبادی؛ سید عزیر رفعتی اصل


2. الگوی زنجیره تامین پایدار ناجا

دوره 18، شماره 70، پاییز 1398، صفحه 1-19

تقی برزگر وجهی آبادی؛ یونس وکیل الرعایا؛ عبدالله حیدریه؛ اصغر آقایی