نویسنده = ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر مدیریت زنجیره تأمین سبز بر عملکرد اقتصادی از طریق نقش تعدیلی حاکمیت مشتری

دوره 19، شماره 72، بهار 1399، صفحه 97-121

صدیقه طوطیان اصفهانی؛ لیلا سعیدی؛ محمد هادی سیفی