نویسنده = �������� ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تامین ایمنی خدمه ی خودروی پلیس با در نظر گرفتن با تجهیزات نوین پلیس در خودرو؛

دوره 19، شماره 73، تابستان 1399، صفحه 177-195

سید عزیز رفعتی اصل؛ رضا رنجبر؛ امیر محمد حسین زاده