نویسنده = ������������������ ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی الگوی شبکه همکاری دانشی اثربخش در سازمان‌های تحقیقاتی (مورد مطالعه: موسسه تحقیقات صنایع دفاعی ج.ا ایران)

دوره 19، شماره 74، پاییز 1399، صفحه 87-126

فاطمه مشهدی حاجی علی؛ سیدمهدی الوانی؛ محمدجواد کاملی؛ غلامرضا معمارزاده طهران