نویسنده = �������� ������ ������������(��������������)�� ��������
تعداد مقالات: 1
1. نقش حاکمیت ارتباطی با مشتری در محیط زیست و بهبود عملکرد اقتصادی از طریق مدیریت زنجیره تأمین سبز

دوره 19، شماره 75، زمستان 1399، صفحه 169-190

محمد احسانی فر؛ مهری سیاه چشم هرزندی(مترجمان)