نویسنده = ���������� �������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدل پارادایمی زنجیره تأمین آماد و پشتیبانی ناجا

دوره 20، شماره 76، بهار 1400، صفحه 35-53

تقی برزگر وجهی آبادی؛ سید عزیر رفعتی اصل