موضوعات = تدارک و آماد رسانی- نگهداری و تعمیرات - ترابری (حمل و نقل) - سیستم های یکپارچه - استاندارد سازی و یکنواخت سازی -سایر موضوعات مرتبط با حوزه لجستیک و زنجیره تامین
تعداد مقالات: 8
2. اولویت بندی قابلیت های اینترنت اشیاء صنعتی در بهبود فرآیندهای سازمانی

دوره 19، شماره 74، پاییز 1399، صفحه 57-86

محسن گرامی؛ بهنام درستکار یاقوتی؛ مینا رضا پناه


6. تاثیر ابعاد نوآوری سبز و فرهنگ نوآوری بر عملکرد مالی سازمان با توجه به نقش عملکرد زیست محیطی

دوره 19، شماره 73، تابستان 1399، صفحه 103-120

شهرزاد طیاران؛ صدیقه طوطیان اصفهانی؛ آوا محمدی


8. تامین ایمنی خدمه ی خودروی پلیس با در نظر گرفتن با تجهیزات نوین پلیس در خودرو؛

دوره 19، شماره 73، تابستان 1399، صفحه 177-195

سید عزیز رفعتی اصل؛ رضا رنجبر؛ امیر محمد حسین زاده