ارزیابی ارتباط کیفیت خدمات الکترونیکی با رضایت مشتریان و عملکرد مالی سازمان‌های لجستیکی

چکیده

امروزه اهمیت کیفیت خدمات الکترونیکی رو به رشد است و بیشتر سازمان‌ها در محیط رقابتی، پویا و متغیر فعالیت می‌کنند؛ چرا که رضایت مشتریان موجب افزایش کارایی، اثربخشی و سوددهی سازمان‌های اقتصادی می‌شود. در چنین شرایطی، سازمان‌ها به دلیل افزایش رضایت مشتریان، توجه ویژه‌ای به بهبود کیفیت خدمات الکترونیکی خود دارند.
هدف این پژوهش، شناسایی، توصیف و بررسی اثرات کیفیت خدمات الکترونیکی بر رضایت مشتریان و عملکرد مالی در یک سازمان ارائه‌کننده خدمات لجستیکی شخص ثالث می‌باشد. در ابتدا آمار توصیفی مربوط به وضعیت متغیرها در جداول و نمودارها، به نمایش گذاشته شده و در ادامه برای آزمون فرض‌ها از آمار استنباطی‌ با استفاده از نرم‌‌افزار SPSS استفاده شده است. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که در سازمان‌های ارائه‌کننده خدمات لجستیکی شخص ثالث، متغیر کیفیت خدمات الکترونیکی بر ایجاد و ارتقای رضایت مشتریان و بهبود عملکرد مالی این سازمان‌ها تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Apprising relationship between the quality of electronic services and customer satisfaction and financial performance of logistics organizations

چکیده [English]

The importance of electing service quality is growing & organizations often act in dynamic and competitive environment of this variable condition.
So customer satisfaction causes efficiency & effectiveness promotion and also profitability of economic corporations.
In such condition, organizations spend a special attention to improve their electronic services quality in order to increase customer satisfaction.
The aim of this study is to identify, explain & survey effect of electronic services quality on customer satisfaction & financial performance in an organization that provides third party logistics services.
In this study, first of all, descriptive statistics of variable condition in charts and tables are presented and then we have used SPSS software for hypothesis test.
Founding of this study shows that the quality of electronic services variable has effect on customer satisfaction creation and also on financial performance of third party logistics services providers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic services
  • quality of electronic services
  • Customer Satisfaction
  • financial performance
  • logistical organization