بررسی ارتباط بین مدیریت زنجیره تأمین سبز و هوش رقابتی در صنایع کوچک و متوسط (SMEs)

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین مدیریت زنجیره تأمین سبز و هوش رقابتی در صنایع کوچک و متوسط (SME)، در خوشه صنایع غذایی شهرستان کرمانشاه انجام شده است.
این مطالعه از نظر روش از نوع پژوهش‌های توصیفی‌ـ همبستگی است و به صورت پیمایشی انجام شده است. از روش‌های تحلیل آمار استنباطی شامل تکنیک‌های ضریب همبستگی پیرسون و مدل‌سازی معادلات ساختاری برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها استفاده شده است. پایایی پرسش‌نامه‌ها به روش آلفای‌ کرونباخ برای دو متغیر اشاره شده به ترتیب برابر با 952/0 و 945/0 محاسبه گردید. روایی آزمون نیز از روش اعتبار محتوا و با استفاده از روش‌های تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و شاخص KMO تأیید شد.
یافته‌های پژوهش حاکی از تأیید فرضیه‌های پژوهش مبنی بر اثرات مدیریت زنجیره تأمین سبز بر ابعاد هوشمندی رقابتی بوده است. بر این اساس وجود ارتباط معنا دار بین مدیریت زنجیره تأمین سبز و هوش رقابتی در جامعة مورد بررسی، پذیرفته شده و پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت متغیرها ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey relationship between green supply chain management & competition intelligence in small and middle industries

چکیده [English]

This research surveys relationship between green scm & competition intelligence in small and middle industries of food industry in Kermanshah city.
Methodologically this study is a descriptive-correlation type and has been done in survey form.
For data analysis we have used inference statistical methods such as Pierson correlation coefficient technic & structural equation molding.
calculated reliability of inquiries for two variables is %952&%945. Validity of this research is verified by using content reliability & factor analyses & KMO criteria method as well.
Result of this study is verification of hypothesis of research: effect of green supply chain management on dimensions of competence intelligence.
So, meaningful relationship between green supply chain management & competence intelligence in surveyed community is accepted & we have suggested recommendations in order to improving variables condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green scm
  • competence intelligence
  • small & middle industries
  • food industries branch (cluster)