تعیین عمر مفید خدمتی و عمر استاندارد تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای سازمانی

چکیده

تجهیزات، ماشین‌آلات و امکانات فیزیکی، نقش مؤثری در اجرای مأموریت‌های محوله به سازمان‌های بزرگ و پیچیده نظیر سازمان‌های دفاعی ایفا می‌کنند. آمادگی تجهیزات ارتباط معنا‌داری با شرایط به کارگیری و نگهداری و عمر خدمتی آن‌ها دارد. از این‌رو، تعیین عمر مفید تجهیزات که در این مقاله کالاهای سرمایه‌ای سازمانی نامیده می‌شوند، اهمیت ویژه‌ای در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های‌ حوزه آماد‌و‌پشتیبانی خواهد داشت. استفاده از کالایی که عمر عملیاتی آن به پایان رسیده و قادر به انجام مأموریت محوله به نحو مناسب نیست، نه تنها عملیات را با مخاطره همراه می‌سازد، بلکه ممکن است از نظر ایمنی خسارات و مشکلات عظیمی را ایجاد کند. جایگزینی دیرتر از موعد باعث کاهش راندمان و توان مأموریتی سازمان و افزایش هزینه‌های نگهداری و تعمیرات می‌شود. در نتیجه با آگاهی از عمر مفید کالاها ‌می‌توان مدیریت کالاها و تجهیزات را تسهیل کرد.
در این تحقیق علمی- کاربردی، ابتدا تعریف مسئله، ضرورت و هدف کاربردهای تحقیق بیان شده و ضمن مرور ادبیات علمی، روش‌‌ها و مدل‌های به کار رفته در تعیین عمر، بخشی از خروجی‌های آن تشریح گردیده است. در این مقاله به منظور تعیین عمر مفید خدمتی کالا‌های سرمایه‌ای ابتدا، عوامل مؤثر بر عمر مفید خدمتی کالا‌های سرمایه‌ای، شناسایی و عمر استاندارد کالا‌‌ها در هر کلاس تعریف شده و در نهایت میزان تأثیر هر یک از عوامل در شرایط مختلف تعیین و عمر مفید خدمتی باقیمانده کالای سرمایه‌ای در شرایط کارکردی آن مشخص گردید. این مدل برای 20 کالای الگو در سازمان پیاده‌سازی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining useful service life and standard life of organizational equipment and capital commodities

چکیده [English]

Equipment, machines, and physical facilities play an important role in implementing missions in large and complicated organizations like defense ones.
Readiness of equipment, have a meaningful relation with their application, maintaining and service life.
So determining useful life of equipment (in this paper we call them, organizational capital ones) has special importance in logistics decisions.
Using a product that its operational life is finished, and is not able to fulfil the required mission easily, is not only dangerous for operation, but also it may create huge safety losses and problems.
Replacement later date commodities, causes reduced output and organizational power of implementing missions and increases maintaining costs.
As a result we can facilitate management of commodities through using the concept of useful life.
In this applied and scientific research we have first defined the problem, its necessity, objective and application and then we have reviewed the literature, methods and models used in determining the products life and have described parts of its outputs.
In this paper, in order to determining service life of capital commodities we have identified important factors and then we have defined standard life of commodities in each class and finally have introduced effect amount of each factor in various conditions and also residual service life of capital commodities in its functional condition.
The model implemented on 20 sample commodities and accuracy and validity of the model showed its capability in analysis condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life cycle cost
  • economic life
  • standard life
  • operational life
  • residual life
  • replacement of commodities
  • delphy method