بررسی علل ایراد خسارت به خودروهای سازمانی

چکیده

در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، به اهمیت حفظ اموال عمومی بالاخص اموال نظامی توسط قانون‌گذار‌ حساسیت زیادی قائل شده است و اقدامات لازم جهت حفظ اموال و برخورد با متخلفین پیش‌بینی‌ شده است. ایراد خسارت به خودروهای سازمانی تأثیرات نامناسب و نامطلوبی را از ابعاد مختلف بر جای خواهد گذشت که ابعاد مأموریتی، مالی، جانی و انسانی از آن جمله است. در این مقاله که به صورت علی مقایسه‌ای است در ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و اسنادی به جمع‌آوری اطلاعات پرداخته شد و در مرحله بعد، جامعه مورد مطالعه مشخص (4000 نفر) و در مرحله بعدی با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تعداد نمونه مشخص (120 نفر) شد و در پایان برای جمع‌آوری داده‌ها از روش پرسشنامه‌ای استفاده شده و جهت تجزیه‌‌و‌‌تحلیل داده‌ها از آزمون‌های تحلیل واریانس و آزمون خی دو استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که 1- عدم مهارت رانندگی به عنوان عمل منحصر به فرد قابل رسیدگی و توجه است. 2- کارکنان با سنوات خدمتی بالا از تجربیات بالاتر نسبت به کارکنان با سنوات پایین‌ برخوردارند. 3- افسران کادر نسبت به جوانان از تعهد خدمتی بالاتری برخوردار هستند. 4- کارکنان درجه‌دار با توجه به نوع خدمت صفی (عملیاتی) تجربه بیشتری در امر تحویل و تحول دارند و به این مسئله توجه جدی می‌نمایند. 5- کارکنان با سنوات خدمتی کم نسبت به دیگران از توجه بیشتری نسبت به تحویل و تحول برخوردار بوده و جدی‌تر هستند. 6- مدیران و افسران با توجه به سوابق کاری نسبت به جوان‌ترها به بروکراسی در ایراد خسارت بیشتر آگاهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the causes of damage to organizational vehicles

چکیده [English]

In Criminal code of the armed forces, law enforcement allocates high sensitive to keeping of public property especially military property and predicts necessary measurements to protect the property and deal with offenders. As referred to in Article 85 of the criminal code of the armed forces, any military that due to the fault or negligence causes the violation of the mentioned properties is and the damage is more than the sum of ten million be sentenced to imprisonment from three months to two years. If the damage is less than this amount, in addition to compensation, according to the disciplinary policy will be dealt with him. In the meantime, according to the status and origin of the Iranian Islamic Republic as maintenance of order and security, functional units especially should be examples and templates of discipline maintaining to achieve goals and fulfill the entrusted mission. Certainly, given the damage to the vehicles are inadequate and undesirable effects on different organizational dimensions that mission, financial, and human life dimensions is one of them. At the beginning of this causal comparative article, library and documental data was used to gather information. In the next stage, the study population was determined (4000), and in the next stage the samples number were identified using cluster sampling (120), and In the end, a questionnaire was used to collect the data, and ANOVA and chi-square test was used for data analysis. The results show according to the significance level for each of the 6 questions and also alpha, we can conclude that the chi-square test is significant at these questions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assessment
  • causes
  • vehicle
  • Inflicting damage
  • organization