بررسی عوامل مؤثر بر چابکی تأمین اقلام در سازمان

چکیده

امروزه با افزایش رقابت و تغییرات غیر‌قابل پیش‌بینی در عرصه کسب‌و‌کار سازمان‌ها برای کسب مزایای رقابتی در دست‌یابی به اهداف سازمانی و موفقیت در کسب‌وکار لازم است به صورت چابک عمل‌ کنند. از آن‌جا که وظیفه یک سازمان خرید، تأمین اقلام و ارائه خدمات در زمان و مکان مناسب و با کیفیت قابل قبول می‌باشد ‌و این موضوع در مجموعه نیروهای مسلح، از اهمیت ویژه برخوردار است لذا باید سازمان عهده‌دار این مأموریت مهم، برای این‌که بتوانند نیازهای در حال تغییر مشتریان را پاسخگو باشند و در برابر تغییرات محیط بازار و فن‌آوری‌های جدید واکنش نشان‌دهند و در جهت کسب چابکی گام بردارند. در این راستا تحقیق حاضر با هدف چابک‌سازی سازمان مورد مطالعه به بررسی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر چابکی در سازمان می‌پردازد. این تحقیق با مطالعه ادبیات موضوع و انتخاب یک مدل مفهومی مرتبط، توانمندسازهای چابکی را در مورد سازمان مورد مطالعه، تعیین و با استفاده از دو پرسش‌نامه در مورد قابلیت‌های ‌چابکی و توانمندسازهای‌ چابکی با روایی 92 درصد و پایایی 89 درصد، همبستگی توانمند‌سازها با چابک‌سازی سازمان توسط آزمون چی دو ( ) مورد سنجش قرار می‌گیرد. در ادامه با توجه به با توجه به میانگین نمرات هر یک از توانمندسازها در طیف لیکرت، عوامل توانمندساز اولویت‌بندی می‌شوند. نتایج تحقیق حاکی از اهمیت زنجیره تأمین چابک در چابک‌سازی سازمان می باشد بنابراین مسئولین سازمان باید با شناسایی و برقراری ارتباط مستمر با تأمین‌کنندگان مناسب در جهت ارائه نیازمندی‌های رده‌های نظامی مصرف‌کننده در شرایط عادی و بحرانی به صورت مستمر و در زمان مورد نیاز آنها گام بردارد در غیر این صورت نارضایتی رده‌ها‌ را به عنوان مشتریان سازمان به دنبال خواهد داشت. با تعیین این عوامل، سازمان مذکور می‌تواند با اتکا به مجموعه‌ای از توانمندسازهای چابکی، ضمن ادامه و بهبود فعالیت خود، با استفاده از فن‌آوری اطلاعات و مدیریت زنجیره تأمین و سبک رهبری مناسب، با ترویج فرهنگ خدمت به مشتری و استفاده از سبک‌های مدیریتی مشارکتی، نوآوری را در بین کارکنان ارتقا‌ دهد و با تقویت این مؤلفه‌ها، چابکی را افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of affecting factor on the agility of the supply items

چکیده [English]

Today, along with competition increasing and unpredictable changes in business, it is necessary for organization to act agility to gain competitive advantages in achieving organizational goals and success in the business. Since the duty of a purchasing organization is items supplying and services in the appropriate time and place and with the acceptable quality; and since this is an important issue of armed forces, so responsible organization should proceed to gain agility to be responsive to the changing needs of customers and the market environment changes and new technology. This study evaluates and prioritizes the affecting factors on the agility of the organization. In this research we study literature and select a related conceptual model to determine agility abilities of the under view organization. We also used two questionnaires about the capabilities and empowerment of the agility with a validity of 92 % and a reliability of 89 %. The correlation of empowerment with agility making of organization was measured by the chi-square (x2). Then, according to the Likert scores of each of the enablers, enabling agents was classified. The results show the importance of agile supply chain in agility making of it. So organization authorities, by identifying and regularly communicating with appropriate suppliers, should take steps to continually provide needs of consumer military ranks in normal and critical conditions and in the required time: otherwise it will lead to discontent of organization customers. By determining these factors, the organization by relying on a series of agility enablers and using information technology and supply chain management and good leadership and promoting culture of customer service and using participative management styles, in addition to continuing and improving its activity can promote innovation among its employees and increase agility by strengthening these components

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agility
  • agility dimensions
  • agility enablers
  • supplies
  • purchasing organization