بررسی الزامات و مشخصات طراحی و ساخت سردخانه‌های ثابت آماد و پشتیبانی ناجا

چکیده

در این مقاله ویژگی‌ها و الزامات‌ (استاندارد) طراحی و ساخت سردخانه‌های ثابت ناجا مورد بررسی قرار‌ گرفته است. با توجه به نیاز ناجا به سردخانه‌های ثابت تک واحدی به دلیل بیشتر بودن ضریب عملکرد سیکل‌های تراکمی و راحت‌تر بودن نصب و راه‌اندازی آنها به دلیل کاهش تجهیزات و عدم نیاز به انرژی حرارتی، در ساخت تمام سردخانه‌های‌ ثابت ناجا از سیکل‌های تبرید تراکمی استفاده می‌شود. لذا به دلیل یکنواخت‌سازی تولید سردخانه، کاهش هزینه‌های ساخت و نگهداری، کاهش مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه از سردخانه در ناجا استاندارد طراحی سردخانه ثابت ناجا تدوین شده است. در تهیه و تدوین این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای ناجا حتی‏المقدور بین‌ این استاندارد و استاندارد کشور و کشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود. این استاندارد مشتمل بر آیین کار ساختمان، تأسیسات، تجهیزات فنی، بهداشت، نگهداری و محاسبه بار برودتی سردخانه مواد غذایی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of requirements and specifications of design and construction of stationary morgue of Police Logistics

چکیده [English]

In this study, requirements and specifications of design and construction of stationary morgue of Police Logistics are studied. Police requires to the single fixed morgue, because performance coefficient of the density cycles is higher and their installation and operation due to reduction of equipment and no need for the thermal energy is more convenient, Thus compression refrigeration cycles are used in the all construction of Police,s stationary morgue. Therefore, standard of Police,s constant refrigeration design has been developed to uniformity of cooling production, reducing of construction maintenance costs and energy consumption, increasing of productivity and optimal use of refrigeration . in the developing of standard, In addition to the present conditions and needs of Police, it has been attempt to create harmony between this standard and the standard of our country and developed and industrialized countries. The standard includes rules of Building working, facilities , equipment, sanitation , storage and calculation of the food load refrigerating.

کلیدواژه‌ها [English]

  • stationary refrigeration
  • Police
  • Standard
  • absorption refrigeration cycle