بررسی پیامدهای پیاده‌سازی مدیریت دانش از دیدگاه کارکنان معاونت آماد و پشتیبانی ناجا

چکیده

در دنیای رقابتی امروز، دانش به منبع راهبرد بسیاری از سازمان‌ها تبدیل شده است. در شرایط ناپایدار امروز‌، تنها منبع قابل اتکا برای کسب مزیت رقابتی پایدار دانش است. از این‌رو مدیریت‌ دانش به وظیفه اصلی سازمان‌هایی تبدیل شده که به دنبال بهره‌گیری از این سرمایه ارزشمند خودشانند. بر این اساس هدف این پژوهش‌ بررسی‌ پیامدهای پیاده‌سازی مدیریت‌ دانش از دیدگاه کارکنان معاونت‌ آماد و پشتیبانی ناجا بود. روش تحقیق از نوع توصیفی‌– پیمایشی بود‌. جامعه آماری پژوهش شامل ‌320 نفر از کارکنان معاونت آماد و پشتیبانی ناجا بود و نمونه پژوهش با استفاده از جدول مورگان 175 نفر انتخاب شد‌. پایایی پرسش‌نامه به روش آلفای‌ کرونباخ برای ابعاد مدیریت دانش برابر 89/0 محاسبه و تأیید گردید. همچنین استاندارد بودن پرسش‌نامه‌ها و هنجاریابی آن‌ها در پژوهش‌های داخلی‌، روایی آزمون را تأمین نمود. روش‌های آماری به کار گرفته شده در پژوهش حاضر از نرم‌افزار spss استفاده و از آمار توصیفی جهت توصیف متغیرهای نوع استخدامی، سن، وضعیت تحصیلات و سابقه کاری کارکنان و از آزمون کلوموگروف اسمیرنوف‌ (K-S)‌ جهت تأیید نرمال بودن داده‌های‌ آزمون ‌و جهت تأیید و یا رد فرضیه‌ها از آزمون t زوجی استفاده شد‌. نتایج بررسی‌ها نشان داد که ابعاد مدیریت دانش مبتنی بر فن‌آوری زیر‌ساختی، فرهنگ سازمانی،‌ ساختار سازمانی از دیدگاه کارکنان معاونت آماد و پشتیبانی ناجا، در وضعیت موجود با وضعیت مطلوب اختلاف معنی‌داری وجود دارد‌.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of consequences of knowledge management implementation in terms of personnel and Police logistics department

چکیده [English]

In today's competitive world, knowledge has become the strategic resource in many organizations. Nonaka believes that in today's volatile situation, the only reliable source of sustainable competitive advantage is knowledge. Thus, the knowledge management has become a major task of organizations that are looking to take advantage of this valuable asset. Accordingly, the aim of this study was to evaluate the impact of knowledge management implementation in terms of Police logistics department staff. The research was a descriptive – survey one. The study sample consisted of 320 employees of logistics department and 175 was selected using of Morgan table. Reliability of questionnaires were calculated and verified for the dimensions of the KM 89 /0 by Cronbach's alpha procedure. Also standardized questionnaires and their finding norm in internal research ensured the test validity. Statistical methods employed in this study using spss software and descriptive statistics was used to describe the variables including: employment, age, education and staff work experience and Smirnov test (KS) to confirm normality of data and to accept or reject the hypothesis was used. Results showed that in terms of Police logistics department staff the dimensions of knowledge management-based on infrastructure technology, organizational culture, organizational structure are significant differences in the situation with the desired position

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge management
  • technology infrastructure
  • organizational culture
  • organizational structure