بررسی تضمین کیفیت تأمین گوشت مرغ در یک سازمان نظامی

چکیده

در این مقاله‌، بر‌اساس‌ اطلاعات صنعت گوشت‌ مرغ کشور به بررسی زنجیره تأمین‌ گوشت مرغ پرداخته و‌ سعی‌ در‌ شناسایی‌ عوامل مهم بهینه‌ساز و تأثیر‌گذار بر زنجیره تأمین داشته‌ایم. اهداف ما در این بررسی شامل تأمین و‌ تضمین کیفیت همراه با طراحی یک زنجیره تأمین چابک و کارا و بررسی روابط حاکم بین تاأمین کیفیت و روش اجرایی‌ HACCP می‌باشد. نتیجه‌ای که از این پژوهش حاصل شد بیانگر این موضوع است که در زنجیره تأمین صنعت طیور‌ و‌ کسب‌و‌کارهایی‌ که در الگوهای مستقل فعالیت می‌کنند نسبت به مواردی‌ که در یک الگوی یکپارچه به فعالیت می‌پردازند به صورت معنی‌داری گسسته و‌ ناکارآمد است. بنابراین نقاط‌ کنترل بحرانی در زنجیره تأمین‌ گوشت مرغ مورد ارزیابی قرار گرفته و مناطق مخاطره‌آمیز نیز مشخص و از طریق بررسی روابط زنجیره علی‌– معلولی‌ و اجرای هفت‌گام اصلی‌ HACCP برروی آن نتیجه‌گیری می‌شود که با الزامی‌ نمودن اجرای سیستم HACCP در صنعت گوشت مرغ و جایگزینی سیستم‌های یکپارچه‌سازی به‌ جای واحدهای مستقل، به تامین رضایت مشتری در زنجیره ارزش تأمین‌ گوشت مرغ با کیفیت مناسب منجر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating of chicken meat providing quality in a military- police organization

چکیده [English]

In this study based on present data of country chicken meat industry the chicken meat supply chain was investigated and we attempted to identify important factors of optimization and affecting on the supply chain. Our goals in this search in addition to providing and assurance of supply chain quality are included designing an agile supply chain and searching governed relations between supply of quality and HACCP procedure. Critical control points in the supply chain of chicken meat was evaluated and risk areas is defined and it is concluded through surviving of chain of causal relationships and implementation of the seven steps of HACCP. With the requirements of implementation of the HSCCP system in the chicken meat industry and replacement of integrating systems instead of independent one, customer satisfaction of the chicken meat supply chain quality will achieve.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain
  • chicken meat
  • quality assurance
  • HACCP
  • Porter's Value Chain