پژوهشی در خصوص لزوم طراحی زیرساخت‌های مبتنی بر تحقیق و تقلید در معاونت آماد و پشتیبانی ناجا

چکیده

اگر محور همه برنامه‌ریزیهای توسعه و‌ ارتقای کیفیت عملکرد بازرگانی را بهبود شرایط تولید محصول و ایجاد کنش‌پذیری درون سازمانی، انعطاف‌‌پذیری و قابلیت تغییر‌پذیری در ارائه خدمات در نظر بگیریم، ایجاد یک ساختار استانداردسازی مبتنی بر‌ تحقیق و تقلید از بهترین الگوهای در دسترس، امری ضروری است و در برآیند کار نیز که همان رضایتمندی مشتری است، نقش بسزایی ایفا میکند. با این حال، تغییرات شتابنده عصر حاضر، مسائل و چالشهایی را فراروی سازمانها و شرکتهای شاغل در فعالیت بازرگانی قرار داده که نه تنها منجر به کاهش تأثیر‌گذاری استانداردسازی شده، بلکه همانطور که در این پژوهش ارائه خواهد شد، عدم توجه گسترده به آنها باعث آسیب‌پذیری و پایین آمدن اعتماد ذی‌نفعان جامعه به استانداردسازی شده است. این پژوهش به این سؤال پاسخ میدهد که چگونه رویکرد استفاده از استانداردهای تحقیقی و تقلیدی بر رفع چالش‌های رایج در سازمانها و بنگاه‌های بازرگانی اثر میگذارد و دیدگاه مدیران و صاحبان صنایع و حرفههای گوناگون را به سمت ادغام راهبردهای موجود در استانداردسازی متناسب با شرایط بازار سوق میدهد؟
بر‌اساس نتایج حاصل از این پژوهش مشخص شد در صورت فراهم نبودن این بستر، وارد شدن به حوزه استانداردسازی امری نافرجام است و سبب اتلاف سرمایههای سازمان میشود و در بررسیهای اسنادی و میدانی، که از منابع مکتوب و افراد خبره در معاونت آماد و پشتیبانی ناجا و دیگر صاحب‌نظران به عمل آمد، کمبودها و کاستیهای زیادی مشاهده شد. بنابراین سامان‌دهی بهتر این بخش به عنوان یکی از مهمترین اولویتها در بودجه‌ریزیها و تخصیص اعتبارات توصیه میشود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Standardization and research concepts of scholarly and simulative standards on logistics deputy of Police

چکیده [English]

If the focus of all planning of development and promotion of business performance quality are considered as improvement the condition of product creation, inter-organization passivity, flexibility and variability in service delivery, creation of a standardizing structure based on the study and imitation of the best available models is essential and also plays a significant role on customer satisfaction that is work outcome. However, the era accelerating changes has created some of the issues and challenges for those working in companies and companies engaged in commercial activities, which not only leads to decrease in influence circle of standardization activity but also, as in this study will be presented, lack of detailed attention to them has followed vulnerability and loss of stakeholder confidence community toward standardization. This study will answer the question of how use of Scholarly and simulative standards to meet current challenges impacting organizations and businesses and how it leads perspectives of Managers and industries and diverse professionals owners to the integration of current strategies of standardization in accordance with market conditions. Because based on the results of this study, it was found that if there wasn’t bed, getting into the field of standardization will backfire and cause reviews using written sources and support of experts from the department of Police and other experts. So better regulate of the sector as a priority in the budgeting and allocation of credits is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Standardization
  • research and mimic
  • Structure
  • stakeholders
  • logistics deputy of Police