مزایای استانداردسازی در کاهش هزینه‌های سازمان

چکیده

استانداردسازی مزایایی برای سازمان‌ها در بردارد که یکی از این مزایا صرفه‌جویی در هزینه‌ها است. از این‌رو با توجه به نقش و‌ اهمیت استانداردسازی برای سازمان‌ها، این مقاله موضوع استانداردسازی به ‌عنوان شیوه‌ای برای کاهش‌ هزینه‌ها را مورد بررسی قرار داده است. بر این اساس، قبل از هر چیز در چارچوب مقدمه به نقش و اهمیت استانداردسازی در صرفه‌جویی هزینه‌ها پرداخته شده است و سپس به ترتیب: استاندارد‌سازی بر محور موضوعات تصمیمات مستعد برای استانداردسازی، حوزه‌های استانداردسازی‌ در‌ سازمان، تکیه‌گاه نظری استانداردسازی، ساختارهای سازمانی و استانداردسازی و مجریان فعالیت‌های استاندارد، بررسی‌ شده‌ است.
نتایج تحقیق نشان می‌دهد که سازمان‌ها می‌توانند با بهره‌گیری از ادبیات نظری، دیدگاه عقلایی به سازمان و‌ ساختارهای مکانیکی به منظور صرفه‌جویی در هزینه‌ها،‌ در عرصه تصمیمات ساختار یافته، ورودی‌ها، فرآیند و یا خروجی‌ها را استانداردسازی کرده و برای انجام به مجریان فعالیت‌های استاندارد، که همانا انطباق‌پذیران هستند، واگذار‌ نمایند. هرچند عمدتاً استانداردسازی بر‌خلاقیت تأثیر منفی دارد، اما از بین استانداردسازی‌های سه‌گانه (ورودی، فرآیند و خروجی)، استانداردسازی خروجی، از خلاقیت حمایت می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Standardization Prafits in reducing organization,s costs

چکیده [English]

Standardization has many profits for organizations that one of these profits is cost savings. Hence, according to the importance of standardization for enterprises, in this paper the issue of standardization as a way to reduce costs is studied. Accordingly, before anything else and in the introduction, we focused on the importance of standardization on cost savings. Then the standardization based on subjects including decisions tend to standardization, the areas of standardization of organization, standardization theoretical abutments, organizational structures, standardization and enforcement of standard practices, has been studied.
The results show that in order to save costs organizations can standardize in the areas such as structured decisions, inputs, processes and outputs by benefiting from the theoretical literature of rational view to organizations and mechanical structures and entrusted with to standardization activities enforcement, which is adaptability. Although generally standardization has a negative impact on creativity, but among the triple standardization (input, process and output), standardization of output supports creativity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • behavior standardization
  • structured decision
  • rational view
  • the mechanical structure
  • and adaptability