ارزیابی کیفی پایپوش‌های جدید ناجا براساس شاخص‌های استاندارد

چکیده

این تحقیق با هدف ارزیابی‌، به معنی تعیین ارزش که با دو واژه ارزشیابی و سنجش نیز مترادف‌ است، پایپوش‌های طرح جدید ناجا، پوتین زیپ‌دار و کفش بغل کش‌دار، بر‌اساس شاخص‌های استاندارد که ابزاری برای ارزیابی از یک یا چند فعالیت برنامه و یا هدف‌های مورد نظر می‌باشد با روش توصیفی- پیمایشی و از طریق پرسش‌نامه و مطالعه میدانی‌ انجام گردید. شاخص‌های مورد‌ بررسی محقق راحتی، دوام، شکل ظاهری‌ (زیبایی)، تناسب با مأموریت و اندازه‌های مناسب‌ پایپوش‌ بوده است. قابل‌ توجه اینکه شاخص‌های کیفی مذکور از تعداد‌ مؤلفه‌های کیفی فراوان دیگری از جمله عملکرد،‌ ویژگی‌ها، راحتی، قابلیت اطمینان‌، شکل‌ ظاهری‌، قابلیت دوام، اندازه، قابلیت تعمیرپذیری، تناسب با مأموریت‌، زیبایی، کیفیت درک شده و‌.... که به نظر خبرگان از اهمیت بالاتری برخوردار بوده استخراج گردیده و مورد ارزیابی و سنجش قرار‌ گرفته است. جامعه‌ آماری مورد مطالعه، کارکنان پایور مرد‌ فرماندهی‌ انتظامی ویژه‌ غرب تهران به تعداد 1737 نفر می‌باشد که برای محاسبه حجم‌ نمونه از روش کوکران‌ استفاده و حجم نمونه این تحقیق‌ 170‌ می‌باشد،‌ که تعداد 155‌ برگ‌ پرسش‌نامه تکمیل شده، عودت و مورد ارزیابی قرار گرفت. پرسش‌نامه مذکور با استفاده از مقیاس اندازه‌گیری لیکرت، بر‌مبنای فرضیات و مؤلفه‌های اصلی و فرعی تدوین و اجرا گردیده پایایی‌ آن 877/0 می‌باشد‌.
برای تجزیه‌و‌تحلیل از آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد فراوانی، مد‌، میانگین و انحراف معیار استفاده گردید. که با توجه‌ به‌ رتبه‌بندی شاخص‌های‌ استاندارد و بر‌اساس میانگین، کارکنان از دوام‌ ‌‌پوتین‌های زیپ‌دار با میانگین 3.568 بیش‌ترین و‌ از متناسب بودن طراحی کفش بغل کش‌دار با‌ مأموریت‌های محوله‌ با میانگین 3.221 کم‌ترین‌ ارزیابی کیفی را نسبت به سایر شاخص‌های کیفی پایپوش دارند. ضمناً سایر شاخصه‌های استاندارد مورد نظر به ترتیب راحتی کفش، راحتی پوتین‌، دوام کفش‌، تناسب با انجام مأموریت، شکل ظاهری و اندازه‌ها‌ بوده‌ است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qualitative evaluation of new footwear of Police based on the standard index

چکیده [English]

The aim of this study is evaluation of the new design footwear of Police based on the standard index and was conducted through descriptive survey procedure and questionnaires and the field study. The researcher evaluated indexes include comfort, durability, appearance form (beauty), fit well with the mission and appropriate sizing of footwear. Noteworthy that the qualitative characteristics is extracted of a number of other qualitative factors such as performance, features, comfort, reliability, appearance form , sustainability, sizing, repairable, fitness for duty, aesthetics, perceived quality and ... . That seem to be more important measure from view of experts. Studied statistical population include 1,737 people of the west Tehran police commanders staffs, which Cochran and Estimating procedure is used to calculate the number of samples. In this research the sample size is 170. 155 individuals completed questionnaires and those were returned and evaluated. Said questionnaire is codified and run using Likert measurement scale based on the main and subsidiary assumptions and components and its perpetuity is 88/0.
Descriptive statistics including frequency analysis, frequency, mode, mean and standard deviation were used to analyze data. The overall results obtained from research include:
According to the ranking index based on the mean and standard, personnel with an average of 3.568 had maximum quality evaluation of boots and in compared with other indicators with an average of 3.221 had minimum one from appropriateness of the design of the shoe with elastic side with entrusted missions. Also other considered standard indexes are comfort shoes, boots comfort, shoes durability, fitness with mission, apparent form and size respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • :evaluation
  • standard indexes
  • Quality
  • footwear