ضرورت بومی‌سازی الگوی مدیریت دانش و استقرار آن در ناجا

چکیده

دانش به‌عنوان ابزاری مهم برای برقراری مزیت رقابتی سازمان‌ها و بهبود عملکرد آن‌ها شناخته می‌شود. قرن بیست و یکم‌ عصر‌ اقتصاد‌ دانشی‌ است‌ که در‌ آن بسیاری از سازمان‌ها دارای دانشی هستند که باعث توانایی‌ آن‌ها در ایجاد بهبود عملکرد می‌شود. بنابراین چگونگی توسعه قابلیت‌های سازمانی برای ارتقای عملکرد داخلی و رقابت‌پذیری خارجی در سازمان‌ها از طریق ایجاد مدیریت دانش مؤثر، امری حیاتی است. مدیریت دانش توجه‌ بسیاری از محققان و سازمان‌ها را در سال‌های اخیر به خود جلب کرده است. از دیدگاه سازمانی‌ مدیریت دانش به عنوان یک تسهیل‌کننده فرآیندهای کاری و عملکرد سازمان به شمار می‌آید. فرآیند مدیریت دانش درجه ایجاد، اشتراک‌گذاری و استفاده از منابع دانش در راستای فعالیت‌های عملکردی است. مدیریت دانش از طریق گردآوری، ذخیره‌سازی و معاوضه، دسترسی به دانش را در سازمان افزایش‌ داده و با استفاده از یکپارچه‌سازی جریان‌های دانشی مجزا به ارتقای سطح دانش سازمان کمک می‌کند. با توجه به اهمیت و ضرورت بررسی ساختارهای دانش در سازمان و هدایت آن در راستای یک سیستم یکپارچه مدیریت دانش، تحقیق حاضر به بررسی ضرورت‌های بومی‌سازی الگوی مدیریت دانش در ناجا پرداخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Necessary of localizing of knowledge management pattern and its deployment in Police organization

چکیده [English]

Knowledge is known as an important tool to achieve to maintain an organizations competitive advantage and improve performance. Twenty-first century is the era of economy knowledge in which knowledge has led many organizations to improve their performance. So, how to develop organizational capabilities to improve internal performance and external competitiveness of organizations through effective knowledge management is vital. Knowledge management has attracted attention of many researchers and organizations in recent years. From the organizational perspective, knowledge management is considered as a facilitator of business processes and organizational performance. Knowledge management includes creation, sharing and use of knowledge resources In line with the functional activities. Knowledge management increases access to the knowledge in organization through the collection, storage and exchange and helps to promote the organization knowledge level through integration of Integration Separated knowledge flows. Given the importance and necessity of searching knowledge structures of the organization and steer it towards a knowledge management system, the present study addressed the necessary of localizing the knowledge management pattern in Police organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge management components
  • localization requirements
  • the implementation process