یکپارچه نمودن استانداردسازی فرآیندها و فعالیت‌های زیرسیستم نت با ساختار برنامه‌ریزی منابع سازمان

چکیده

جهانی‌ شدن رقابت سازمان‌ها و شرکت‌ها جهت عرضه محصولات و خدمات خود، آن‌ها را ناگزیر به فعالیت در زنجیره تأمین نموده است. یکی از ابزارهای مهم که نقش اساسی در یکپارچگی اطلاعات و ارتباطات در سازمان‌ها داشته‌ و از شروط اصلی پیوستن به زنجیره تأمین است، برنامه‌ریزی منابع سازمان می‌باشد. زیرسیستم نت نیز که یکی از زیرسیستم‌های مؤثر در هر سازمان تولیدی و خدماتی تلقی می‌شود، باید با یک نگاه متفاوت، روند انجام کلیه فعالیت‌های خود را از حالت وظیفه‌گرایی به فرآیندمحوری تغییر داده و با ساختار برنامه‌ریزی منابع سازمان یکپارچه گردد تا بتواند برای سیستم نت و سازمان مربوطه مزیت رقابتی ایجاد کند. در این مقاله که از روش مطالعه کتابخانه‌ای و مطالعه‌ میدانی استفاده شده است، ابتدا به طرح ضرورت‌های یکپارچگی زیرسیستم نت با ساختار برنامه‌ریزی منابع سازمان‌ در راستای بهبود عملکرد زیرسیستم نت پرداخته شده و سپس با استفاده از روش مهندسی مجدد فرآیندها و فعالیت‌ها، روش یکپارچه‌سازی زیرسیستم نت با سایر زیرسیستم‌ها انجام شده است. با در نظر‌ گرفتن روش انتخاب شده، استانداردسازی زیرسیستم نت انجام شده و برای بسترسازی جهت یکپارچگی، از ابعاد تسهیل‌کننده یکپارچه‌سازی و به منظور بهبود مداوم و حفظ یکپارچگی از ابعاد حاصل از یکپارچگی استفاده شده است.‌ در نتیجه برای تعیین تعاملات زیرسیستم نت در محیط یکپارچه با استفاده از موارد فوق، مدل مفهومی یکپارچه‌سازی زیرسیستم نت ارائه گردیده و با تعیین نوع تعاملات که شامل تعاملات فرآیندی و اطلاعاتی است، مدل منطقی زیرسیستم‌ نت با سایر زیرسیستم‌ها در ساختار برنامه‌ریزی‌ منابع‌ سازمان ارائه گردیده‌ است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Standardizing of Processes and subsystem operations of maintenance and repairs (NET) and its integration with the structure of enterprise resource planning (ERP) in the context of supply chain

چکیده [English]

The globalization of Organizations and Companies competition to offer their products and services has forced them to active in the supply chain. Enterprise resource planning is one of the most important tools that play an essential role in the integration of information and communication of organizations, and is of the main requirement of joining to the supply chain. Thus, NET subsystem, that is one of the affecting subsystems of any manufacturing and servicing organizations, needs to change the process of conducting their activities from task-oriented to process-oriented task with a different look and is integrated with enterprise resource planning system in order to create competitive advantage for NET system and respective organization. In this paper that was conducted using library research and field study, first it has been paid to necessity of integration of NET subsystem with the structure of enterprise resource planning to improve performance of NET subsystem. Then integration of NET subsystem with other subsystems has been performed using the activities and process reengineering method. With regard to the selected method, standardization of NET subsystem is done and the dimensions of the integration facilitating were used for migration of Integration and resulting dimensions of Integration was used to continuing improvement and maintenance of the integrity. Finally the conceptual model of subsystem integration was presented for determining the interaction of NET subsystem in an integrated environment using the above items. And the logical model of integration of NET subsystem with other subsystems within the structure of enterprise resource planning is presented by determining the type of interactions that involve interaction and information processing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enterprise Resource Planning (ERP)
  • NET subsystem (CMMS)
  • Standardization
  • Integration
  • Supply Chain Management