نگاهی بر بسته بندی اقلام مواد‌غذایی در انبارهای ناجا

چکیده

امروزه صنایع بسته بندی تبدیل به یک فن آوری پیشرفته شده است که با استفاده از آن می توان کالاهای حساس را تا زمانی طولانی نگهداری و انبار نمود. بر این اساس هدف اصلی این پژوهش بررسی وضعیت تناسب بسته بندی اقلام موادغذایی در ارتباط با انبارهای ناجا و ارائه راهکارهای عملی برای بهینه نمودن آن است. به این منظور، کلیه کارکنان معاونت آماد و پشتیبانی ناجا به عنوان جامعه آماری لحاظ شده و مورد مطالعه قرار گرفته ‌است.
به لحاظ روش‌شناسی، پژوهش از نوع پیمایشی- کاربردی بوده و مبتنی ‌بر روش‌های توصیفی- تحلیلی است. داده‌های موردنیاز،‌ از طریق پرسش‌نامه محقق‌ ساخته مبتنی بر مبانی نظری- منطقی و نتایج تحلیل اکتشافی جمع‌آوری گردید. در تدوین مقیاس، ادبیات مفهومی و الگوهای موجود در نظر گرفته شده و سپس سؤالات و عوامل استخراج، تنظیم، اعتباریابی، تثبیت و توزیع شد. اعتبار محتوای عوامل به‌دست آمده با نظر خبرگان و اعتبار سازه نیز با استفاده از تحلیل عاملی تأیید گردید. پایایی سنجه نیز به روش آلفای کرونباخ محاسبه و تأیید شد.
یافته‌های نهایی پژوهش وضعیت شاخص های مختلف و اولویت آن ها را در انبارهای مرکزی، انبارهای استانی، انبار رده های مستقل، انبارهای مراکز آموزش، انبارهای پشتیبانی شهرستان ها و انبارهای کوپ ناجا نشان داد. همچنین بر اساس سایر نتایج تحلیل‌ آماری پژوهش،‌ انبارهای مرکزی آماد در مناسب ترین شرایط و انبارهای کوپ ناجا در نامطلوب ترین وضعیت تناسب بسته بندی با شرایط انبارها قرار داشته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reviewing the packaging of food items in Naja stores

چکیده [English]

Today's packaging industries has become an advanced technology. Computing and new technology, a sensitive product can be stored for long time with the latest transport condition. In this study, the proportion of food materials packaging with current NAJA storage conditions has been investigated. This study is a descriptive, analytical and questionnaire research. In questionnaire based on chi-square test, conditions of packaging, central NAJA logistics storage and respect to safety and health in the cold room and installation principles had the best conditions and the type of building and air conditioning are at the lowest point. In logistics of provincial police commanders, installation principles and ventilation had the best conditions and type of buildings and handling equipment are at the lowest point. In storages of independent groups of police, respect to the safety and health in the cold room and installation principles had the best conditions and type of the building and the size of packaging of goods are the lowest. In the logistics storages of the city's police commander, fundamentals of installation principles and the type of buildings have the best conditions and goods transport equipment and ventilation are at the lowest point. In the NAJA Coop stores, ventilation and volume of packages have the better quality and installation principles and quality maintenance are at the lowest point. Also based on the Friedman test, the central storages of logistics are at the best conditions and the NAJA Coop stores are at the lowest proportion of proportion of packaging with storages conditions. It is proposed in order to improve the packaging level and maintaining in NAJA storages, food contracts is purchased according to the NAJA storages and also it is necessary to carriy out the repackaging of central logistics in the provinces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • packing of goods
  • Storage
  • good installation
  • storage of goods equipment
  • product safety signs