شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر موفقیت اجرای برون‌سپاری

چکیده

برون‌سپاری امروز دیگر یک پدیده نیست. بعضی فکر می‌کنند برون‌سپاری یعنی این‌که ما کارهای خود را به قسمتی بیرون از سازمان واگذار نموده و خودمان کار دیگری انجام ندهیم. در عصر حاضر که محیط کسب‌وکار جهانی به سرعت درحال دگرگونی و تحول است‌، شرکت‌ها به دنبال شیوه‌های هستند که خود را نسبت به دیگر رقبا در سطح ملی و بین‌المللی متمایز سازند دراین راستا شرکت‌ها راهبردهای گوناگونی را در پیش می‌گیرند. عواملی‌ مانند افزایش‌ فشارها، دشواری‌های انجام برخی امور، پیچیدگی‌های فن‌آورانه، تخصصی شدن کارها، شتاب تحولات، اطمینان نداشتن به آینده، بزرگ شدن اندازه سازمان‌ها و... موجب شده است که سازمان‌ها در نحوه مدیریت زنجیره تأمین و اکتساب خود تجدید نظر کرده و برای استفاده بهتر از‌ منابع موجود به راهبردهای جدید‌ روی آورند. یکی از این راهبرد ها، برون‌سپاری است. راهبرد برون‌سپاری از سوی بسیاری از سازمان‌ها بویژه سازمان‌های نظامی و دفاعی داخل و خارج کشور به‌ کار گرفته شده که یکی از آن‌ها، بخش آماد و پشتیبانی می‌باشد. بنابراین ضمن بررسی ادبیات مربوط به برون‌سپاری از‌ دیدگاه‌های مختلف، در آخر، تلفیقی از آن‌ سه معیار اصلی و عوامل راهبردی و مدیریتی (شامل پنج معیار فرعی) عوامل فرهنگی (شامل سه معیار فرعی) عوامل ساختارها و فرآیندهای سازمانی (شامل 10 معیار فرعی) به عنوان معیارها و عوامل مؤثر بر ‌موفقیت اجرای برون‌سپاری در معاونت آماد و پشتیبانی ناجا معرفی شدند. در مرحله بعد و بر‌اساس نظر خبرگان (مدیران اجرایی) با استفاده از روش ریاضی فرآیند تحلیل سلسه مراتبی (AHP) معیار‌های مذکور الویت‌بندی گردیدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify and ranking the factors affecting the success of outsourcing performance

چکیده [English]

Today, outsourcing is no longer a phenomenon; some think outsourcing means that we entrust our work to outside of organizations don’t do any work. In the present era that the global business environment is under transformation, companies are looking for ways to differentiate themselves from other competitors in the national and international level; In this regard, companies are adopting different strategies. Factors such as increasing the pressure, some difficult issues, technological complexity, work specialization, accelerated development, lack of confidence in the future, the large-size of organizations and ... have led to a revision in the organizations way of their supply chain and acquisition management and to better use of available resources, they bring on new strategies that one of these strategies is outsourcing. Outsourcing strategy is supported by many organizations, particularly the defense and military organizations of the within and outside of country that one of them is the logistics. So while reviewing the literature related to the outsourcing of various points of view, finally, by combination of them, three main criteria including management and strategic factors (including five sub-criteria), cultural factors (including three sub-criteria) and organizational structures and processes factors (including ten sub-criteria) as influencing factors on the outsourcing performance of Police logistics department were introduced. In the next step, according to the experts (executives) the criteria were prioritized using a mathematical analytic hierarchy process (AHP).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Outsourcing
  • Police logistics
  • success factors in outsourcing
  • AHP