عوامل مؤثر بر افزایش بهره‌وری نیروی انسانی در نگهداری اقلام آمادی

چکیده

نگهداری اقلام در زنجیره تأمین‌ سازمان‌های نظامی، یک رکن با اهمیت در تحقق بهره‌وری است که تحت تأثیر عملکرد کارکنان و حاصلِ تعاملِ عوامل متعددی است. بر این اساس، هدف اصلی این مطالعه، بررسی عوامل اثرگذار بر بهبود سطح بهره‌وری نیروی انسانی در نگهداری اقلام آمادی در معاونت آماد و پشتیبانی ناجا است.
از نظر روش‌شناسی، پژوهش حاضر از نوع پیمایشی ـ توصیفی، با هدف کاربردی به ‌شمار می‌آید که در آن گردآوری اطلاعات به صورت مقطعی و توسط پرسش‌نامه محقق‌ انجام پذیرفته است. روایی‌ آزمون مذکور، به دو صورت اعتبار محتوایی، با اعمال نظرات خبرگان و اساتید حوزه آماد و پشتیبانی و اعتبار سازه، توسط تحلیل عاملی اکتشافی تأمین شد. برای محاسبه پایایی نیز ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید که حاصل برابر با (0.819) بود و مورد تأیید قرار گرفت. جهت تحلیل داده‌های پژوهش نیز از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی مانند میانگین، آزمون T تک عاملی و تحلیل رگرسیون استفاده شده‌ است.
نتایج حاصل از تحلیل آماری، تأیید کننده تمامی‌ فرضیه‌های پژوهش‌ است؛ به این معنی که به ‌ترتیب، متغیرهای خصوصیات فردی، ساختار سازمانی،‌ سیستم‌های پاداش، فرهنگ سازمانی، فضای فیزیکی محیط کار و سبک مدیریت، بر بهره‌وری نیروی انسانی در نگهداری اقلام آمادی اثرگذارند. علاوه بر این در ادامه یافته‌ها، موانع و راهکارهای ارتقای سطح بهره‌وری نیروی‌ انسانی در حوزه لجستیک شناسایی و ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effecting factors on increases labor productivity in logistical items maintenance

چکیده [English]

Maintenance of items in supply chain of military organizations is an important element in achieving productivity which is impressed by employee performance and is result of interaction of multiple factors. Therefore the main objective of this study is to investigate factors influencing the improvement of labor productivity in the logistical items maintenance of NAJA logistical support.
Methodologically, the studyisconsidered as survey-descriptive, and withapplicable aims, in which cross-sectionaldata collectionwas conductedbyquestionnaire. Thetestvaliditywasprovided by two forms including content validity, withconsideration of thelogisticalsupport domainexperts andteachers’ opinion, andconstruct validity, by exploratory factoranalysis.To calculate the reliability,Cronbagh alpha coefficient was calculated, and the result was equal to 0.819 that was approved.Methods of descriptive and inferential statistics such as mean, one-factor T-test and regression analysis was usedtodata analysis.
The results of the statistical analysisconfirmed all research hypotheses. This means that variables including individual characteristics, organizational structure, reward systems, organizational culture, physicalregion of work environment and management stylerespectively affect the productivity of human resources in the maintenance of logistical items. In addition, findings, barriers and solutions to improve the productivity of human resources in Logistic are identified and presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Productivity
  • Human Resources
  • logisticsitems
  • aspectsofhuman resourceproductivity