بررسی تأثیر معافیت از نگهبانی در سربازان مستعد به مشکلات حاد اعصاب و روان بر پیشگیری از عوارض ناشی از اختلالات روانی در بین سربازان مجموعه آماد و پشتیبانی ناجا در سال 1390

چکیده

کاهش یا از بین بردن کامل آمار جرایم و یا تخلفاتی از قبیل خودکشی، اهانت به مافوق، تهدید مافوق، خودزنی، نزاع، درگیری، عدم هوشیاری در نگهبانی، ترک پست، فرار از خدمت، شرب خمر، مصرف مواد مخدر و خوابیدن در محل نگهبانی در بین سربازان از اهداف مهم سازمان‌های انتظامی و نظامی می‌باشد. بر این اساس با توجه به این مسئله که نگهبانی به عنوان یک کار مستمر و پر استرس بخصوص با سلاح می‌تواند در افراد مستعد به اختلالات روانی باعث افزایش آمار جرایم و تخلفات یاد شده شود، نیاز به یک کار پژوهشی در این زمینه احساس گردید. لذا یک کار تحقیقاتی با عنوان بررسی تأثیر معافیت از نگهبانی در سربازان مستعد به مشکلات حاد اعصاب و روان بر پیشگیری از عوارض ناشی از اختلالات روانی در بین سربازان مجموعه آماد و پشتیبانی ناجا در سال1390، تعیین و به اجرا در آمد.
از مجموعه 835 نفر سربازی که در طول یک سال در این برنامه تحقیقاتی با تست شخصیت مورد ارزیابی قرار گرفتند، 21 نفر در این تست روی نمودار نمره بالای 70 داشته و مستعد اختلالات روانی تشخیص داده شدند و از نگهبانی معاف گردیدند.
از آنجایی که محیط، نوع کار، فعالیت و تعداد سربازان در مجموعه معاونت آماد و پشتیبانی ناجا در طول سال ثابت است، نتیجه کار را با سه سال ما قبل در همین مجموعه بررسی کردیم که در پایان پژوهش، از مجموعة 11 مورد جرائم تخلفات بررسی شده این نتایج به دست آمد: هشت مورد از 11 مورد تخلفات از جمله خودکشی، تهدید مافوق، اهانت به مافوق، خودزنی، نزاع، عدم هوشیاری در نگهبانی، ترک پست و فرار از خدمت، نسبت به سه سال ما قبل به ترتیب 100،100، 100، 76، 64، 34، 18 و 8 درصد کاهش نشان داده و در سه مورد از 11 مورد شامل شرب خمر، مصرف مواد مخدر و خوابیدن در محل نگهبانی، کاهش نشان نداد.
نتیجه کلی این است که معافیت از نگهبانی در سربازان مستعد به اختلالات روانی باعث کاهش جرائم و تخلفات خواهد شد و این معافیت کاملاً در کاهش جرایم و تخلفات تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation on effect of exemption from sentry in soldiers Susceptible to acute psychiatric problems in the prevention of Psychological Disorder among the troops and logistical support of police in 1390

چکیده [English]

Reduction or complete elimination of crimes or offenses statistics such as suicide, supra insulting, threatening superiors, self-mutilation, fighting, conflict, lack of vigilance in guarding,lay down arms, Larsen from duty, alcoholic, drugabaseand sleeping on the post between soldiers is a major end of law enforcement and military organizations. due tosentry, especially with weapon, is an ongoing and stressful work, it can increase crimes and offenses in individuals predisposed to psychological disorders that mentioned above, thus research in these fieldswas needed. Therefore a search as Investigation of effect of exemption from guard in soldiers susceptible to acute psychiatric problems in the prevention of psychological disorder among the troops and logistical support of NAJA in the year 1390, was determined and implemented.
In the research program, 835 individualswere evaluatedto the personality test;score of21 patients were above 70 on the charts and likely were diagnosed topsychological disorders.They were exempted from the guard.
Since in the Police Logistics ofNAJA , environment, type of work and the number of troops prove during a year, research outcome was compared to a3-year agowork that was performed in the same set.At the end of the study, the following results were obtained from 11 cases of criminal offenses.8 of 11 crimes such as suicide, threating to commander, Insult to commander, self-harming, fight, lack of vigilance in guarding,laying down arms, Larsen from dutywere decreased in comparison with three years ago 100%, 100%, 100%, 76 %, 64%, 34%, 18% and 8% , respectively. In 3 of 11 cases, including alcoholic, drug abase and sleeping on the postdidn’t show any decline.
The overall result is that the exemption of sentry in soldiers prone to mental disorders will reduce crimes and this exemption quite affects crimes reduction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Minnesota multi phasic personality inventory
  • psychological disorder
  • suicide
  • Self-Harming
  • Fight
  • Disobey
  • To lay down arms
  • Alcoholic
  • Drug abase
  • Insult to commander