بررسی عوامل مؤثر بر به‌کارگیری نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه در حوزه شناوری ناجا

چکیده

یکی از مؤلفه‌های‌ مهم برای سازمان‌ها خصوصاً سازمان‌های نظامی‌ و انتظامی، آماده ‌به ‌کاری تجهیزات و دستگاه‌ها، در‌ تمامی‌ زمان‌ها با صرف‌ کم‌ترین هزینه برای اجرای مأموریت‌های محوله می‌باشد و بدین منظور نقش نگهداری و تعمیرات(نت) که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، روشن‌تر‌ می‌گردد.
در این تحقیق به بررسی عوامل مهم در به‌کارگیری نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه شناوری پرداخته شده‌ است. این‌ تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی‌ می‌باشد و‌ از دو روش کتابخانه‌ای و میدانی برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق 39 نفرند که شامل کارشناسان نگهداری و تعمیرات شناوری در معاونت آماد و پشتیبانی ناجا، معاونت آماد و پشتیبانی مرزبانی‌ ناجا‌ و‌ کارکنان فرماندهی دریابانی بوشهر، که نقش کاربر شناور را دارند، می‌باشند.
برای جمع‌آوری‌ اطلاعات میدانی از یک پرسش‌نامه محقق ساخته مبتنی بر مدل تحقیق استفاده شده که نتایج آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مشخص گردید که بهبود رضایت شغلی کارکنان نگهداری و تعمیرات و اجرای آموزش به منظور ارتقای سطح علمی و مهارتی کارکنان نگهداری و تعمیرات، بیش‌ترین و تغییر فرآیندهای ارتباط‌های برون سازمانی متناسب با نت پیشگیرانه، کم‌ترین تأثیر را در جاری سازی نت پیشگیرانه شناوری ناجا دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The affecting factors on the application, maintenance and preventive renovationson the swimming area of Naja

چکیده [English]

One of the most important factors for organization especially military and police organization is ready of equipment and devices in all times with the minimum cost to execute the assigned mission. Therefore, the role of maintenance and renovations which have particular importance would beclearer.
In this study, important factors in the use of maintenance and preventive renovationshave been examined. This is a descriptive survey study and library and field methods were used to collect data.The study population consisted of 39 individuals who were floating maintenance andrenovations technicians of Naja police logistics, Naja Border of police logistics and staff of Bushehr naval command.
A researcher questionnaire based on the research model was used to collect field data and the results were analyzed.Improve employee job satisfaction and performance of maintenance staff training to enhance the knowledge and skill maintenance, and change most of the extra communication processes tailored preventive maintenance, preventive maintenance float less effective streaming in Naja

کلیدواژه‌ها [English]

  • preventive maintenance
  • Naja Ship Maintenance