فرصت‌ها و چالش‌های سیستم ایران‌کد در لجستیک

چکیده

لجستیک به‌عنوان یکی از ارکان سازمان که وظیفه پشتیبانی را به‌عهده دارد، مطرح است.عناصر‌لجستیک هنگامی‌که در یک مجموعه کلی هستند و هماهنگ عمل می‌کنند از اهداف مؤسسه تولیدی و خدماتی پشتیبانی می‌نمایند. مقاله پیش‌رو نوعی تحقیق کاربردی، اما از حیث روش توصیفی ـ پیمایشی است که از طریق بررسی اسناد و مدارک و مطالعه منابع کتابخانه‌ای و نیز مصاحبه با کارشناسان انجام شده و ضمن طراحی روشی جدید در سیستم‌های لجستیکی و بیان فرصت‌ها و چالش‌ها به‌صورت یک مطالعه موردی تحت بستر ایران‌‌کد معرفی گردیده است. در این مقاله سیستم ایران‌کد به‌عنوان یک روش اطلاعات پایه و مشترک سازمانی در ارتباط با کالا در فعالیت‌های لجستیکی مد نظر قرار‌گرفته است. تجربه نشان‌داده که روش ارائه شده قابل اجرا در سازمان‌های بزرگ بوده و تسهیل امور لجستیکی آن‌ها را به همراه داشته است. نتایج ذیل حاصل پیاده‌سازی این سیستم است:
1. حداقل 40درصد کاهش در هزینه‌های عملیاتی؛
2. افزایش بهره‌وری به‌واسطه ایجاد:
● زبان مشترک سازمانی
● بستر سیستمی و اطلاعاتی
● حافظه اجتماعی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Opportunities and challenges of Iran code system in logistics

چکیده [English]

Logistics is one of the organizations props that have the duty of supporting. Logistics elements support producing and servicing organization, when act in an integrated and coordinated manner.This article is a kind of applied but from the point of method, descriptive research that has done through document survey, library resources study and interviewing with experts.In this article a new method for logistical systems,and defining opportunities and challenges has introduced that is a case study under Iran code discipline.Iran code system as an information base and inter organization method in related with goods in logistics activities has been considered in this survey.Experiences have shown that this method is applicable in large organizations and has facilitated their logistical affairs.Implementing this system has led to following results:
1-At least %40 reduction in operational costs
2-Increased productivity as a result of creating
.Organizational shared language
.Systemic and informational base
.Social memory

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran code
  • logistics
  • Coding
  • Information