آسیب شناسی نظام توزیع کالاهای سرمایه‌ای در سازمان و ارائه راهکارهای بهینه

چکیده

از جمله موضوعاتی که در تقویت عملکرد بخش‌های مختلف سازمان‌ها نقش‌ محوری و اساسی دارد دسترسی به امکانات مناسب و پیشرفته به منظور تجهیز زیرمجموعه خود و سازماندهی و به‌کارگیری این امکانات می‌باشد. در مدیریت لجستیک سازمان‌ها،‌ با‌ توجه به محدودیت‌های منابع اعتباری و حجم عظیم و گسترده نیازها، بهره‌گیری‌ از یک نظام توزیع‌ عادلانه بسیار مهم است. این مقاله با عنوان بررسی مشکلات توزیع کالاهای سرمایه‌ای در سازمان مورد مطالعه انجام شده و در پی آن است که به این سؤال پاسخ دهد: چه مسائل و مشکلاتی در توزیع کالاهای سرمایه‌ای در این سازمان وجود دارد؟
این پژوهش از نوع کاربردی است و روش آن نیز توصیفی پیمایشی می‌باشد. اطلاعات مورد نیاز، با استفاده از پرسش‌نامه و انجام مصاحبه گردآوری شده است و در نهایت با بهره‌مندی از مدل ارزیابی اسکاپ که شامل مؤلفه‌های توانایی‌های مدیریت و سازماندهی، توانایی‌های نیروی انسانی، توانایی‌های اطلاعاتی و ساختاری، توانایی‌های فنی و شرایط محیطی می‌باشد، روند توزیع مورد بررسی و آسیب‌شناسی قرار گرفت و مشخص شد مشکلات اساسی در امر توزیع کالاهای سرمایه‌ای در سازمان مورد مطالعه ناشی از نظام‌مند نبودن برنامه‌ها، عدم‌ نظارت و کنترل کامل بر امور، کندی سرعت در انجام امور محوله و... بوده و در ادامه پیشنهادهایی نیز جهت رفع این مشکلات ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of capital goods distribution system in organization and providing optimum strategies

چکیده [English]

Access to appropriate and advanced facilities in order to organize and equip organization subset and usage of this facility has significant role in enhancing the performance of different parts of organization.
Regarding to the resource limits, enormous and widespread mass of needs, it is very important to take advantage of an equitable distribution system in the organizations logistics management.
This research is applied to investigate the capital goods distribution problems in the studied organization and to shed light on “what problems are in capital goods distribution of the organization?”
It is an applied and descriptive-surveying research. Required information has been collected using questionnaires and interviews. Ultimately, the process of distribution was investigated by using of Scalp assessment model that includes the management ability, manpower abilities, intelligence and structural capabilities, technical capabilities and environment conditions. It was demonstrated that the fundamental problems in the capital goods distribution problems in the studied organization is due to the unsystematic plans, the lack of control and surveillance on affairs, the slowness in performing of affairs and ... . The suggestions have also been proposed to overcome these problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • logistics
  • Distribution
  • Capital goods
  • Pathology
  • Scalp model