بررسی نقش فن‌آوری‌های اطلاعاتی در فرایندهای مدیریت زنجیره تأمین با تأکید بر توسعه مؤلفه‌های مزیت رقابتی

چکیده

سیستم مدیریت زنجیره تأمین، بحثی نوین در مدیریت به‌شمار می‌آید که بر تمام فعالیت‌های مرتبط با جریان و تبدیل کالاها از مرحله ماده خام تا تحویل به مصرف‌کننده نهایی و نیز جریان‌های اطلاعاتی مرتبط با آن‌ها مشتمل می‌شود (لادون و لادون ، 2002). برای اداره صحیح زنجیره تأمین، لازم است تا نسبت به خدمات عالی به مشتریان، هـزینه‌های پایین، کارایی تولید و زمان چرخه کوتاه اطمینان حاصل کنیم (هوشنگ و همکاران، 1384). بنابراین لازم است فرآیندهای اطلاعاتی مدیریت زنجیره تأمین مورد مطالعه قرارگرفته و نقش آن‌ها در کسب مزیت رقابتی تعیین گردد. فرآیندهای اصلی مدیریت زنجیره تأمین شامل مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت سرویس مشتری، مدیریت تقاضا، تکمیل سفارش، مدیریت جریان تولید، مدیریت ارتباط با تأمین‌کنندگان، توسعه و تجاری نمودن محصول و مدیریت برگشت است.
هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزیابی نقش فن‌آوری‌های اطلاعاتی در ارتقای فرآیندهای مدیریت زنجیره تأمین و توسعه‌ قابلیت‌ها و مزیت‌های رقابتی (شامل کیفیت، کارایی، هزینه‌های تولید) در بستر دیجیتال است. برای این منظور جامعه آماری شامل صنایع نساجی و پوشاک استان تهران بوده است. به لحاظ روش پژوهش، مطالعه از نوع پیمایشی- کاربردی است و در ارائه و اجرای الگوی پژوهش نیز از روش توصیفی، زمینه‌یابی‌ و‌ کیفی‌ استفاده شده است. نتایج نهایی پژوهش نیز شامل ارائه یک مدل اجرایی برای تأمین اهداف پژوهش در حوزه زنجیره تأمین و تأیید نتایج حاصل از به‌کارگیری و کاربست آن در صنایع موردمطالعه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation of information technology in supply chain management processes, with emphasis on the competitive factors development

چکیده [English]

Supply chain management system is a new issue in the management that consists of all activities associated with the flow and transformation of goods from the raw material stage to final delivery to the consumer and also the information flows connect to them (Laudon & Laudon, 2002). In order to proper management of the supply chain, providing of excellent service to customer, lower costs, production efficiency and productivity and shorter time of cycle is essential (Hooshang, et al, 1384). Therefore, it is necessary to study information processes of the supply chain management and determine their role in competitive advantage. The main processes in the supply chain management include customer relationship management, customer service management, demand management, order completion, manufacturing process management, management of relationship with suppliers, product development and commercialization and return managing.
The main objective of this study is to evaluate the role of IT in enhancing the supply chain management processes and developing capabilities and competitive advantages (including quality, efficiency and production costs) in a digital context. The study population includes Tehran textile and clothing. In terms of research methods, it is surveying - functional study. The descriptive, survey and qualitative methods are used to presentation and performing of research model. The final results of the research consist of offering an operational model to provide study aims in the supply chain area, and confirming the results of its application in the studied industries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Technology
  • supply chain management processes
  • Quality
  • efficiency and cost