الگوی امانت‌داری بیت‌المال (اموال عمومی) براساس آموزه‌های اسلامی

چکیده

از دیدگاه اسلام،‌ اموال عمومی یا بیت‌المال متعلق به همة مردم هستند و همه در قبال حفظ، حراست و نگهداری از‌ آن‌ها مسئول و متعهد می‌باشند، اما براساس‌ آموزه‌های‌ اسلامی نقش و مسئولیت مدیران و کارگزاران دولت اسلامی در این خصوص حساسیت بیشتری دارد. در این مقاله که مبتنی ‌بر بررسی‌ کتابخانه‌ای‌ و‌ ادبیات موضوع‌ می‌باشد، سعی بر این است براساس آموزه‌های اسلامی، موضوع امانت‌داری‌، حفظ ‌و ‌نگهداری بیت‌المال به‌عنوان وظیفه قانونی و تکلیف شرعی مدیران و کارکنان، بویژه مدیران و‌ کارکنان لجستیکی، مورد بررسی قرارگیرد.
به‌طورکلی،‌ می‌توان‌ گفت‌ براساس بینش اسلامی، اموال عمومی برای کارگزاران دولتی‌ امانت محسوب می‌شود و حفظ ‌و ‌نگهداری آن، نه تنها از لحاظ قانونی تکلیف و وظیفه است؛ بلکه از لحاظ شرعی واجب می‌باشد؛ به‌طوری‌که‌ هر‌گونه تعدی، تفریط یا عدم دقت در حفظ‌‌ و‌ نگهداری بیت‌المال، خیانت در امانت محسوب شده و حرام است و عقاب الهی را در پی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Trustee of treasury (public property) according to Islamic teachings

چکیده [English]

According to the Islamic perspective, public property or treasury belong to all peoples and they undertake in the maintenance, preservation and keeping them. But also regarding to the Islamic teachings, the role and responsibility of manager and governmental administration of Islamic state have a more sensibility particularly. In this paper, a literature and the library review, it is tried to examine the issue of trust, public treasury maintenance as a legal obligation and religious duty of managers and employees, especially managers and logistics personnel, based on the teachings of Islam. In other words, according to the Islamic viewpoint, the maintenance of public trust not only is legally for government officials but also in terms of the Shariah is obligatory. So that, any violence or wastage and carelessness in the maintenance of public funds is considered barratry and taboo, and divine punishable will necessitate for them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islam
  • Trustee
  • Treasury
  • Public property
  • Property maintenance
  • Barratry