آسیب ‌شناسی برون سپاری طبخ و توزیع غذا در سازمان

چکیده

سازمان‌های امروزی به منظور بهبود کیفیت خدمات و محصولات، کاهش هزینه و زمان تولید، تمرکز بر روی مزیت‌های اصلی رقابتی و به طورکلی افزایش اثربخشی سازمان، اقدام به برون‌سپاری برخی فعالیت‌ها نموده‌اند. در این تحقیق سعی شده موضوع طبخ و توزیع غذا که در سازمان مورد مطالعه برون‌سپاری شده است مورد ارزیابی و آسیب‌ شناسی قرار گیرد. بدین منظور ابتدا به مرور برخی مطالعات انجام شده در زمینه آسیب شناسی برون‌سپاری پرداخته و پس از بررسی وضعیت برون‌سپاری طبخ و توزیع غذای سازمان مورد مطالعه، جهت ارزیابی عملکرد و شناسایی آسیب‌های موجود، از سه گروه هدف (مصرف‌کنندگان، مسئولین مربوطه و پیمانکاران) بوسیله توزیع پرسشنامه و مصاحبه، تحقیقات لازم صورت پذیرفت.
در این مطالعه مشخص گردید سازمان علی‌رغم محدودیت‌های بودجه تغذیه، به اهداف خود در زمینه ارائه برون‌سپاری طبخ و توزیع غذا در حد قابل قبولی دست یافته است. همچنین نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که کارکنان به دلیل «تنوع غذا» و مسئولین به دلیل «آزاد‌سازی منابع و تمرکز بیشتر برمأموریت‌های اصلی سازمان» از اجرای برون‌سپاری طبخ و توزیع غذا رضایت دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of Outsourcing of Cooking and Food Distribution in the Organization (Case Study: Military Organization)

چکیده [English]

Today's organizations to improve the quality of services and products, reduce costs and production time, and focus on the competitive advantage and to increase the overall effectiveness of the organization, are outsourcing some their activities. In this research we tried to evaluate the outsourcing of cooking and food distribution in the case organization. Therefore, in the first we reviewed some studies were carried out on the pathology of cook, and after searching the statue of the outsourcing of cooking and food distribution in the studying organization, in order to evaluating and identifying the present damages the research was conducted by distributing questionnaires and interviews in the three main groups (consumer, respective responsible and contractors).
It was demonstrated that in spite of fuel limitation, the organization appropriately has achieved himself ends in Outsourcing of cooking and food distribution themes. The results of this study indicate that employee because of "food diversity" and the responsible for "freeing resources to focus on the core mission of organization” are satisfied from outsourcing of cooking and food distribution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Outsourcing
  • cooking and distribution of food
  • satisfaction
  • Pathology