ارائه یک مدل مفهومی برای اندازه‌گیری عملکرد زنجیره ‌تأمین از طریق ترکیب الگوهای ناب، چابک، انعطاف‌پذیر و سبز

چکیده

سامانه زنجیره تأمین مؤسسات در تلاش برای رقابت‌پذیری بیشتر، الگوهای مدیریتی جدیدی را مطالبه و اقتباس می‌کند. درمیان این الگوها، چهار مورد وجود دارد که بدلیل اهمیت آن‌ها برای عملکرد بهتر زنجیره‌های تأمین، باید بدان‌ها اشاره خاص شود، این الگوها عبارتند از: "ناب، چابک، انعطاف‌پذیر و سبز". در این مقاله، ابتدا یک دیدگاه کلی از مدیریت زنجیره تأمین ارائه گردیده و سپس به موضوع قابلیت ترکیب الگوهای مذکور در محیط واقعی سامانه پرداخته می‌شود. در ادامه به دسته‌بندی الگوها در زنجیره‌تأمین به ‌طور جداگانه و ترکیبی از پنج پایگاه داده کتابخانه‌ای ارائه پرداخته و نهایتاً یک مدل مفهومی برای زنجیره‌تأمین ناب، چابک، انعطاف‌پذیر و سبز، با هدف ارزیابی عملکرد زیست محیطی، اقتصادی و عملیاتی بیان شده است که دو عامل تولید به صورت JIT و "روابط بین تأمین‌کنندگان" به عنوان تأثیرگذارترین در عملکرد زنجیره‌تأمین انتخاب گردیده‌اند.
هدف اصلی این مقاله ارائه یک مدل مفهومی است تا تأثیر عملکرد الگوهای "ناب، چابک، انعطاف‌پذیر و سبز"، بر روی تولید در زنجیره‌تأمین را نشان دهد. این مقاله یک سیستم اندازه‌گیری عملکرد است که اجازه می‌دهد تا مدیران و تصمیم‌گیرندگان نتایج به دست آمده خود را توسط اجرای این شیوه، ارزیابی و کنترل کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presentation of a conceptual model for supply chain performance measuring through a combination of lean, agile, resilient and green patterns

چکیده [English]

The organization supply chain system demand and adapt new management paradigms for greater competitiveness. Among these models, it should be mentioned specifically to four cases because of their importance for the better performance of the supply chain, including "lean, agile, resilient and green” patterns. In this paper, in first, an overall view of supply chain management was presented and then the ability of these patterns combination in real systems is proceeded. The following supply chain patterns are classified separately and five library databases was mixed, and eventually a conceptual model of supply chain, lean, agile, resilient and green, with the aim of evaluating environmental performance, economic, and operation of expression was offered. It has been selected two factors including the JIT and "relationships between suppliers" as the most influential one in the supply chain performance.
The main objective of this paper is to present a conceptual model that it shows performance influence of "lean, agile, resilient and green” patterns on the supply chain. This paper offers a performance measurement system that allows managers and decision makers to evaluate and control the obtained results by implementing this strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain
  • lean
  • agile
  • flexible
  • green
  • Performance Measurement