زنجیره تأمین از دیدگاه سیستمی

چکیده

در ادبیات سازمان به عنوان یک سیستم، در مورد رابطه سازمان با محیط، دو دیدگاه، محیط به عنوان عاملی برون سازمانی و محیط به عنوان عاملی درون سازمانی وجود دارد. می توان از هر دو دیدگاه، خصوصاً از دیدگاه دوم، در بنا کردن و مدیریت نمودن زنجیره تأمین بهره برد.
با وجود این که دیدگاه اول منافع و دستاوردهایی نظیر شکل گیری توانمندی سیستمی زنجیره تأمین سیستمی را در پی دارد، اما به واسطه تقسیم نمودن زنجیره تأمین به سیستمی و محیطی از این زمینه برخوردار است تا منافع فردی و رقابت را به جای همکاری میان اعضای زنجیره دامن بزند.
حال آنکه بهره گیری از دیدگاه دوم موجب می شود تا کل اعضای زنجیره تأمین به عنوان یک سیستم واحد نمود پیدا کنند. زیرا تمامی عناصر تشکیل دهنده زنجیره تأمین نظیر حلقه هایی هستند که با همدیگر در تعامل می باشند. چنین تعاملاتی است که به‌ هرکدام از سازمان‌های تشکیل دهنده زنجیره و خود زنجیره تأمین معنی، مفهوم و مشروعیت می‌بخشد.
بنابراین، اعضای زنجیره تأمین می توانند با در پیش گرفتن چنین دیدگاه و نگرشی در مورد تعامل با یکدیگر، با هم متحد شده و برای منافع بلند‌ مدت و باثبات خود متمرکز بر همکاری و مشارکت و برد- برد ‌شوند، نه رقابت و دشمنی و برد- باخت که موجب باخت همه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Supply Chain from the Systemic Viewpoint

چکیده [English]

In the literature of organizations as a system. In the relation of organization with the environment, there are two viewpoints expressed the environment is as the external and internal organization factor. Both viewpoints, especially the second viewpoint, Can be used to build and manage the supply chain. However, the first viewpoint follows the interests and achievements such as systemic capability formation of systemic supply chain, but due to divide the supply chain to the systemic and environmental one, it benefit from this field to provoke individual benefits and competition rather than cooperation among the chain members. While utilizing of the second view lead to emerge the entire of supply chain members as a unit system. Because the all supply chain elements are such as rings that interact with each other. Such interactions give the legitimation, concept and meaning to each one of the chain organization. Therefore, supply chain members are unified by taking such view and attitude about interacting with each other, are focused on the communion, cooperation and win - win for his long-term and constant interests, nor the competition, hostility and win – loss that causes lost for all members.

کلیدواژه‌ها [English]

  • systemic viewpoint
  • Supply Chain
  • Systemic supply chain
  • Environmental supply chain