بررسی میزان کارایی اعتبار نگهداشت اقلام خودرویی تهران بزرگ

چکیده

نقش و اهمیت بودجه به عنوان یکی از ابزارهای مهم و تأثیرگذار در انجام مأموریت و رسیدن به اهداف سازمان بسیار مهم است. در سازمان‌های نظامی و انتظامی، اعتبار نگهداشت نقش بسزایی در افزایش میزان کارایی مأموریتی آنها دارد.
در این تحقیق به بررسی میزان کارایی اعتبارات نگهداشت اقلام خودرویی ناجا در تهران بزرگ پرداخته شده است. این تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی بوده و از دو روش کتابخانه‌ای و میدانی برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق، کارکنان و مسئولین مراکز تعمیراتی تهران بزرگ، مدیران و کارشناسان معاونت آماد و پشتیبانی ناجا هستند.
برای جمع آوری اطلاعات میدانی از پرسشنامه مبتنی بر مدار تحقیق استفاده شد که نتایج آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مشخص گردید که وضعیت بودجه نگهداشت و تهیه اقلام خودرویی از نظر زمان واگذاری، چرخه تخصیص، محل هزینه و بکارگیری و کنترل اعتبارات تخصیص یافته از وضعیت مناسبی برخوردار است و میزان اعتبار واگذاری در حد متوسط می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

investigation of Maintenance budget efficiency in automotive items of Tehran ,s Police Department

چکیده [English]

As one of the main and effective tools in the mission accomplished and achievement of the organizational goals, the role and importance of the budget is very remarkable. In the military and police organizations, maintenance budget plays an important role in increasing the efficiency of their mission.in this study; we examine the maintenance budget efficiency of Police automotive items in Tehran. This research is the descriptive and analytical study and the library and field methods for collecting data have been used. Questionnaire-based research is used for collecting the field data information and the results were analyzed. Determined that status of transfer time, allocation cycle, expenditure site and utilization and control of allocated budgets of maintenance budget and preparation of the automotive items is good and the amount of transfer credits is moderate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • efficiency
  • Maintenance
  • automotive items