ارائه نقشه راهبرد با استفاده از تلفیق نگاشت های فازی و رویکرد کارت امتیازی متوازن در سازمان های راهبرد محور

چکیده

تغییرات گسترده‌ای که در سال‌های اخیر در کسب وکار بوجود آمده است باعث توجه بیش از پیش سازمان‌ها به برنامه‌ریزی و مدیریت راهبردی شده است. در این میان کارت امتیازی متوازن تبدیل به یکی از ابزارهای مهم برای ایجاد سازمان‌های راهبرد محور شده است همچنین به عنوان یک سیستم یادگیری و مدیریت راهبردی شناخته شده که بر پایه اهداف جامع شرکت ایجاد ارزش در بلند مدت را مد نظر قرار می‌دهد. نقشه راهبرد به عنوان یکی از پایه‌های اساسی موفقیت کارت امتیازی متوازن محسوب می‌شود. نقشه راهبرد عبارت است از یک ساختار منطقی و جامع برای تشریح راهبرد می‌باشد که روابط علت و معلولی بین اهداف و متغیرها را به خوبی نمایش دهد. با توجه به اینکه BSC راهکار مشخصی جهت شناسایی شاخص‌های کلیدی و روابط میان آنها ارائه نمی دهد و نیز روابط نقشه راهبرد یک طرفه است، نگاشت ادراکی فازی(FCM) به عنوان یک روش کارآمد جهت شناسایی پدیده‌ها و روابط میان آنها می‌تواند در فرآیند توسعه BSC مفید باشد و به مدیران اطمینان بیشتری در تصمیم‌گیری و پیاده سازی BSC بدهد. در این مقاله پس از مروری بر ادبیات کارت امتیازی متوازن به بررسی نقاط ضعف این روش پرداخته شده است. در ادامه معرفی نگاشت ادراکی فازی و چگونگی رفع ایرادات وارد بر روش ارزیابی متوازن توسط نگاشت ادراکی فازی آمده و در ادامه مدل مورد نظر بیان شده است. پس از آن برای توصیف بیشتر این روش، یک نمونه موردی در رابطه با یک شرکت تجاری به تفصیل بیان گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Integration of Fuzzy Mappings Using the Strategy Map and Balanced Scorecard Approach in Strategy-Driven organizations

چکیده [English]

Wide changes that have occurred in the business in the recent years caused the future focus of organizations on the planning and strategic management. Among these, the balanced score card has become one of the most important tools for creating a strategy-driven organizations, and also known as a learning and strategic management system that based on the comprehensive goals of the company, will consider developing of the long-term value. Strategy map counts as one of the fundamental basis of the balanced score card. The strategy map is a logical and comprehensive structure for describing the strategy that truly displays the causal relationships between objects and variables. With regard to that the BSC does not provide the certain approach for identifying the key indicators and relationships between them. on the other hand, the strategy map is relations is the sideway, fuzzy cognitive map(FCM) as an efficient method to identify phenomena and relations between them can be useful in the BSC development process and give more confidence to managers in the decision making and implementation of the BSC. In this paper, after reviewing the literature on the balanced score card, the weaknesses of this method is discussed. Then, introducing of the fuzzy cognitive map and how to solve difficulty of the balanced score approach using the fuzzy cognitive mapping one is introduced. Afterwards, the interest model is expressed. Then, for a further description of this method, a typical case detail has been described in connection with a commercial company.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Balanced Scorecard
  • BSC
  • Strategy Maps
  • Fuzzy cognitive map
  • Strategy-Driven Organization