تعیین نقطه انفصال در تولید نابچابک به عنوان نقطه اهرمی برای غلبه بر ماهیت متناقض بهره وری

چکیده

تعریف معروف بهره‌وری که حاصل جمع کارایی و اثربخشی است دارای تناقضی ماهیتی است. کارایی کوتاه‌مدت با تطبیق‌پذیری بلندمدت ذاتاً ناسازگارند. مدیران و دست‌اندرکاران برای کنار آمدن با این مفهوم متناقض با مشکلاتی روبرو هستند. راه‌حل کلی، ایجاد تعادل یا توازن بین سطح مشخصی از کارایی و اثربخشی است. زنجیره‌های تأمین نیز از این قاعده مستثنی نیستند. راه‌حل کلی برای زنجیره‌های تأمین استفاده از راهبرد ادعامی تولید نابچابک با هم و تعیین نقطه انفصال در زنجیره تأمین است. در این مقاله با تعیین این نقطه، نحوه دستیابی به کارایی و اثربخشی نشان داده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the breakpoint of the (Lean – agile) manufacturing as a lever to overcome the contradictory nature of productivity

چکیده [English]

The popular definition of productivity ,that is the outcome of summation between efficiency and effectiveness, has a contradiction in nature. Short-term efficiency is inherently incompatible with long-term versatility. In the dealing with these contradictory concepts, managers and practitioners are facing with difficulties. Developing the equilibrium or balance in a certain level between the efficiency and effectiveness is the overall solution. Supply chains are also no exception. Using (Lean – agile) strategy and determining a breakpoint in the supply chain is the general solution for supply chains. In this paper with determining this point, how to achieve efficiency and effectiveness has been demonstrated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Productivity
  • lean manufacturing
  • agile
  • Nabchabok (Lean – agile) manufacturing
  • breakpoint
  • the postponement