مؤلفه های اثربخش در سیستم فروش خودروهای خارج از رده ناجا

چکیده

در حال حاضر فرآیند خروج خودروهای خارج از رده در کشور، به یک مسئله ملی تبدیل شده است و همه سازمان‌های ذیربط در تلاشند که بتوانند باعث تسریع در این امر شوند، با توجه به نوع مأموریت محوله به پلیس، تعریف خودروی خارج از رده در نیروی انتظامی اندکی با تعاریف متداول متفاوت بوده و صرفاً مشخصات یک خودروی فرسوده را دارا نمی باشد بلکه به این معنی است که این خودرو فاقد قابلیت‌های فنی و ویژه جهت انجام عملیات پلیسی است. این تحقیق باهدف شناخت وضعیت موجود و نقاط قوت وضعف سیستم فروش خودروهای خارج ازرده ناجا وارائه راهکارهای صحیح ومناسب جهت ارتقاء میزان اثربخشی سیستم موجود فروش و انطباق هرچه بیشتر با وضعیت و شرایط جدید، برآورد دقیق نیازهای مشتریان وافزایش رضایتمندی آنها و توان پاسخگویی سریع به نیازهای مختلف آنها ارائه گردیده است.
اصلاح روش‌های فعلی انجام کار، حذف مراحل زائدوغیرمنطقی، ایجاد و ارتباط منطقی ونظام‌مند بین واحدهای درگیر با سیستم فروش، استفاده ازسیستم های اطلاعاتی مکانیزه، کاهش هزینه‌ها و به تبع آن افزایش فروش خودروهای خارج ازرده ناجا از دیگر اهداف این تحقیق است.
این تحقیق به صورت توصیفی ـ پیمایشی در قلمروی مکانی رده‌های فروش مستقر در مرکز و فرماندهی‌های انتظامی استان‌ها و در قلمروی زمانی نیمه دوم سال 89 انجام پذیرفته است. با توجه به محدود بودن و امکان دسترسی به تمامی جامعه آماری، تحقیق به صورت تمام شماری انجام شده که پس از تنظیم و توزیع پرسشنامه، داده‌ها جمع آوری گردیده و از روش‌های آماری توصیفی جهت تجزیه و تحلیل سیستم موجود فروش استفاده شده است. همچنین میزان تأثیرگذاری هفت مؤلفه اثرگذار شامل: استانداردهای انتظامی فروش، بهره‌گیری جامع از فناوری اطلاعات((IT، شناخت کافی مسئولین ازتفاوت بین سیستم تعیین تکلیف وسیستم فروش، آگاهی وتوجه مدیران وکارکنان دست اندرکار فروش به موضوع مشتری مداری، هماهنگی مناسب بین ادارات کل آمادوپشتیبانی مرتبط در امرفروش در ناجا، رویکرد ناجا به دیدگاه بازرگانی در امرفروش و زمان‌بندی مناسب فروش، بر میزان اثربخشی سیستم موجودفروش خودروهای خارج ازرده ناجا، موردارزیابی وتجزیه وتحلیل قرارگرفته است.
نتایج به دست آمده حاکی ازاین است که بدلیل عدم بهره گیری کافی از هفت مؤلفه تأثیرگذار: فناوری اطلاعات، نگرش سیستمی، استاندارد انتظامی فروش، مشتری مداری، دیدگاه بازرگانی، هماهنگی بین رده‌ها و زمان‌بندی مناسب، سیستم موجود فروش خودروهای خارج ازرده ناجا از اثر بخشی مناسبی برخوردار نمی‌باشد لذا پیشنهاد می‌گردد برنامه ریزی‌های میان مدت و بلند مدت سازمانی مناسب با در نظر گرفتن شاخص‌های اثر بخش مذکور تهیه و تدوین گردیده و با رویکرد خارج شدن از سیستم پادگانی و ایجاد ساختار شرکتی، یک مؤسسه غیر انتفاعی فروش خودروهای خارج از رده ناجا ایجاد گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective Elements in the Police Salse of used Cars System

چکیده [English]

currently, the exiting process of outside of used cars has become a national issue in country and all relevant organizations are trying to accelerate this Problem. According to the mission entrusted to the police, common definitions of used cars is slightly different from the police and simply do not have characteristics of an old vehicle. But it means that the car lacked the technical and special capabilities for police operations. The purpose of this research is to identify the status quo and the strengths and weaknesses of Police Sales of used cars, Provide an appropriate and proper solution to enhance the effectiveness of the existing sale system and more conformity with the new circumstances, accurate estimate of the needs of customers increase their satisfaction and quick response to the different needs. Other objectives of this research are to improve the current methods, eliminate the redundant and irrational steps, establish a logical and systematic relationship between the units involved in the sales system, use the mechanized information systems and reduce the costs and consequently increase the sales of Police outside of the category cars. This descriptive-survey study is done in categories of Sales that located in the center and provincial police commands and in the second half of the 1389. Due to limited access to the entire population, the research to be conducted by tonnage. After adjusting and distribution of the questionnaires, data is collected. The influence of seven effective factors on effectiveness of the existing sales systems for Police's out of the category cars, including the following, have been evaluated and analyzed: Police sales standards, the comprehensive utilization of Information Technology (IT), the authorities correctly identify of the difference between rule systems and sales systems, awareness and attention of managers and staff involved in sales to customer relationship management, proper coordination between the departments of logistics of Police that related in the sale, Police's approach to the trade view on the sales issue and appropriate timing of sales. These results suggest that due to lack of adequate utilization of this seven effective components, including information technology, systematic view, police sales standards, customer orientation, business standpoint, coordination and timing between the categories, the existing system of sales of Police's out of the category cars don't have adequate effect. Therefore it is recommended with regard to the preparation and compilation of the above indicators to formulate proper short and long-term organizational planning and establish a non-profit institute for selling the outside of category cars with the approach to exiting from the garrison systems and creating a corporate structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • effectiveness
  • sales
  • Standards
  • System
  • out of the category cars
  • Information Technology